අපගේ සේවාලාභීන්


ඌව පළාතේ සමූපකාර සමිති වල සියලුම සේවකයින්

දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සම්බන්ධිත ආයතන


  1. ඌව පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
  2. ඌව පළාත් සමූපකාර අමාත්‍යාංශය
  3. ඌව පළාත තුල ඇති සියලුම සමූපකාර සමිති