තොරතුරු නිලධාරී

එච්.ටී. බුද්ධික ධර්මපාල මහතා (පරිපාලන නිලධාරී)

දුරකථන අංකය 071-8356967

නම් කළ නිලධාරී

ඩබ්ලිව්. රන්දෙනිය මහතා (ඌව පළාත් සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්)

දුරකථන අංකය 071-0880718