ඡායාරූප ගැලරිය

 

පරිසර දිනය නිමිත්තෙන් මැදිරිය ජලමූලාශ්‍රය පිරිසිදු කිරීම

ඩෙංගු වලකා ගැනීම සඳහා කාර්යාල පරිශ්‍රය පිරිසිදු කිරීම