අප අමතන්න

ලිපිනය
ලේකම්,

ඌව පළාත් සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව,

අංක 199,

කැප්පෙටිපොල පාර,

බදුල්ල.

දුරකථනය/ෆැක්ස්
055-2229934
ඊමේල්
upcecbd@gmail.com